آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

آخـریــن مطالب «مثلث حیات»

پناهگیری مناسب هنگام وقوع زلزله: "نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن" یا "مثلث حیات"

پناهگیری مناسب هنگام وقوع زلزله: "نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن" یا "مثلث حیات"

در برنامه های آمادگی در برابر زلزله، اکثر کشورهای لرزه-خیز جهان روش "نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن" یا به عبارتی (DCH)Drop, Cover and Hold on را به عنوان توصیه ای قابل قبول و کارآمد به افراد آموزش می دهند. این توصیه با هـدف جلوگیـری از عملکـرد نـامناسب در جهت کـاهش آسیبهای جسمی در هنگام وقوع زلزله مطرح می شود. اما در دهه گذشته توصیه دیگری تحت عنوان "مثلث حیات" مطرح شده که بر خلاف روش DCH به افراد پیشنهاد می شود که در کنار اجسام سنگین پناه بگیرند. در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت موضوع پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله، هر دو توصیه مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرارگرفته و روش مناسب پناهگیری با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و نحوه ساخت و ساز رایج در کشور ارائه گردد. البته لازم به ذکر است که هر دو روش می-توانند با توجه به نوع سازه و شدت زلزلـه در شرایط مختلف کاربرد داشته بـاشند. به این منظـور هر دو تـوصیه بـر اساس ملاکهایی از قبیل سادگی انتقال مفاهیم، گستردگی دامنه مخاطبین در هر یک از روشها و احتمال کاهش تلفات و خسارات بررسی شده اند. بـر اساس نتایج این مطالعـه مشخص گـردیده است که روش DCH، مـی تواند همچنـان بـه عنـوان عملکـرد و پناهگیری مناسب هنگام وقوع زلزله به مردم توصیه گردد.

اصل این مقاله که توسط محمدرضا مهدوی فر, یاسمین استوار ایزدخواه, ویدا حشمتی در نشریه زلزله شناسي و مهندسي زلزله به چاپ رسیده است را مطالعه نمایید.

فایل PDF مقاله: مثلث حیات یا DCH

********************************آگاهی خانواده‌ را ارتقاء داده و جایزه بگیرید.

با هدف آمادگی در برابر مخاطرات و به منظور ارتقاء سطح آگاهی خانواده‌ به ما بپیوندید و ضمن دریافت پیام‌های آمادگی به صورت مستمر، با شرکت در مسابقات هفتگی؛ یک عدد کیف کمک‌های اولیه از محصولات جمعیت هلال احمر برنده شوید.

فضای مجازی(اینستاگرام)
instagram.com/rcs_education

ادامه مطلب